تغییرات نسخه ۴.6

  • استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی خودرو
  • استعلام و پرداخت بدهی طرح ترافیک تهران
  • ترکیب و بهبود قابلیت استعلام و پرداخت قبض
  • بهبود مدیریت و ویرایش کارتها
دیدگاه خود را وارد کنید