تقویم و یادآور هوشمند

تقویم و یادآور هوشمند

به کمک این قابلیت در همراه‌‌کارت می‌توانید پرداخت‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و … خود (مانند پرداخت کرایه خانه و پرداخت قبوض) را بر روی تقویم مشخص و تنظیم کنید تا در زمان خواسته شده به شما هشدار داده و یادآوری کند.

دیدگاه خود را وارد کنید