کارتی را به همراه کارت خود اضافه کردم ولی این کارت در همراه کارت دستگاه دیگری با همین شماره همراه اضافه نشده‌است، چرا؟

اگر همراه کارت به طور همزمان روی هر دو دستگاه باز باشد پس از اضافه شدن کارت در یکی از آنها، برای اینکه این تغییرات را در دیگری هم داشته باشید باید یکبار از همراه کارت در دستگاه دوم به طور کامل ببندید و دوباره وارد شوید.

دیدگاه خود را وارد کنید