چه تعداد از تراکنش ها، در قسمت سوابق تراکنش های همراه کارت قابل مشاهده است؟

تعداد تراکنش‌های قابل مشاهده نامحدود می‌باشد.

دیدگاه خود را وارد کنید