چرا از ساعت 23:55 – 00:10 امکان انجام تراکنش در همراه کارت وجود ندارد؟

به دلیل بچ شبانه.

دیدگاه خود را وارد کنید