همراه کارت را روی دو دستگاه با یک شماره تلفن همراه نصب کرده‌ام ولی اطلاعات متفاوتی به من نشان می‌دهد، چرا؟

اگر منظور شما نمایش متفاوت ترتیب کارت‌ها می‌باشد، ممکن است شما ترتیب کارت‌ها را در یک دستگاه خود عوض کرده باشید، در این صورت دستگاه دیگر چنین تغییری را نمایش نخواهد داد. ولی اگر کارتی را حذف کنید یا کارتی را اضافه کنید در دستگاه دیگر نیز تغییرات مربوطه انجام خواهد شد، مگر آنکه یکی از دستگاه‌ها به اینترنت متصل نباشد.

همچنین اگر منظور شما وضعیت متفاوت خوانده شده یا نشده پیغام‌ها در صندوق پیام همراه کارت می‌باشد، این وضعیت در هر گوشی به صورت مجزا نگهداری می‌شود و اگر شما پیامی را در یک دستگاه خود بخوانید در دستگاه دیگر هنوز به صورت خوانده نشده نمایش داده می‌شود.

دیدگاه خود را وارد کنید