نسخه آیفون ساعت هوشمند (Apple Watch) همراه کارت را چگونه نصب کنم؟

کار خاصی نیاز نیست که انجام دهید. در صورت وصل بودن ساعت هوشمندتان به گوشی پس از نصب همراه کارت روی گوسی آیفون نسخه ساعت هوشمند آن نیز فعال خواهد شد.

دیدگاه خود را وارد کنید