منظور از سوییچ (سوئیچ) کارت فعال نیست چیست؟

این پیغام خطا در دو حالت نمایش داده می‌شود:

  1. سامانه‌های مرتبط با بانک صادرکننده کارت خاموش شده باشند یا ارتباط آن‌ها در شبکه قطع شده باشد.
  2. سوئیچ (سوییچ) بانک صادرکننده کارت در زمان مناسب قادر به پاسخگویی به تراکنش را نداشته باشند.

در این حالت بهتر است چند دقیقه بعد دوباره تراکنش موردنظر خود را تکرار نمایید.

دیدگاه خود را وارد کنید