برای استفاده از خدمات مختلف همراه کارت چگونه می‌توانم از بین کارت‌های تعریف شده‌ام، کارت دیگری را انتخاب کنم؟

در صفحه سرویس با لمس تصویر کارت و کشیدن آن به سمت چپ یا راست می‌توانید کارت‌های دیگر را انتخاب نمایید.

 

دیدگاه خود را وارد کنید