امکان خرید بسته اینترنت کدام اپراتورها در همراه کارت وجود دارد؟

در حال حاضر امکان خرید بسته اینترنت تمامی اپراتورهای اصلی در همراه کارت وجود دارد؛ در آینده نزدیک خرید بسته اینترنت اپراتورهای مجازی نیز به سامانه همراه کارت افزوده خواهد شد.

دیدگاه خود را وارد کنید