آیا هنگام دریافت موجودی از سامانه همراه کارت کارمزد از حسابم کسر می‌شود؟

براساس قوانین بانک مرکزی تنها برای دریافت موجودی کارت شتابی مبلغی به عنوان کارمزد از حساب کارت شما کسر خواهد شد. چنان‌چه از کارت بانک آینده خود، تراکنش دریافت موجودی را انجام دهید مبلغی از شما کسر نخواهد شد.

دیدگاه خود را وارد کنید