یا زمانی‌که از برنامه همراه کارت خارج می‌شوم، جهت ورود مجدد به آن، باید رمز ورود را دوباره بزنم؟

اگر قبل از ۳۰ ثانیه بخواهید دوباره وارد همراه کارت بشوید. نیازی به وارد کردن مجدد رمز نیست، اما اگر بیشتر از ۳۰ ثانیه از آخرین ورود به سامانه گذشته باشد باید مجدداً رمز را واردکنید.

دیدگاه خود را وارد کنید