یا دارندگان حساب‌های حقوقی نیز می‌توانند از همراه کارت استفاده نمایند؟

اگر این حساب دارای کارت بانکی عضو شبکه شتاب باشد، بله.

دیدگاه خود را وارد کنید