آیا برای نصب نسخه ساعت هوشمند همراه کارت در اندروید باید نسخه گوشی را داشته باشم؟

بله قبل از نصب نسخه ساعت هوشمند اندروید همراه کارت باید روی گوشی متصل به آن ساعت، همراه کارت به بعد نصب و فعال باشد.

دیدگاه خود را وارد کنید