درخواست ثبت نیکوکاری

فرم درخواست ثبت موسسه خیریه در همراه کارت

  • لطفا بدون IR وارد کنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, docx, doc, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : zip, rar, pdf, docx, doc.